Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Financovanie výzvy

Vyhľadávanie

Subjekt
Kategória
Podkategória

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla pre hornú Nitru

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 20.07.2022
 • Dátum uzavretia: SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. SO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia, a to z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO4-SC451-2022-75

Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry

 • Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 • Dátum vyhlásenia: 29.04.2022
 • Dátum uzavretia: najneskorší dátum predloženia Žiadosti o poskytnutie príspevku Mechanizmu 15. 8. 2022
 • Kód: Výzva č. 1

Výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 29.03.2022
 • Dátum uzavretia: SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. SO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia, a to z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov
 • Kód: OPKZP-PO4-SC411-2022-74

Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk

 • Zdroj: Integrovaný regionálny operačný program
 • Dátum vyhlásenia: 29.12.2021
 • Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP
 • Kód: IROP-PO7-SC73-2021-87

Triedený zber komunálnych odpadov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 15.11.2021
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie ŽoNFP v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO z dôvodu nedostatočného dopytu žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC111-2021-72

Monitorovanie a hodnotenie vôd

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 21.09.2021
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu v prípade ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov
 • Kód: OPKZP-PO1-SC123-2021-71