Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Financovanie výzvy

Vyhľadávanie

Subjekt
Kategória
Podkategória

Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - zariadení (cykloprístrešky, cyklostojany)

 • Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 • Dátum vyhlásenia: 30.09.2021
 • Dátum uzavretia: 31.12.2021
 • Kód: -

Monitorovanie a hodnotenie vôd

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 21.09.2021
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu v prípade ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov
 • Kód: OPKZP-PO1-SC123-2021-71

Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European battery innovation

 • Zdroj: Integrovaná infraštruktúra
 • Dátum vyhlásenia: 31.08.2021
 • Dátum uzavretia: K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, resp. na základe rozhodnutia poskytovateľa pri zohľadnení informácie o predkladaní žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku všetkými oprávnenými žiadateľmi.
 • Kód: OPII-MH/DP/2021/9.5-34

Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 19.08.2021
 • Dátum uzavretia: SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov
 • Kód: OPKZP-PO3-SC311-2021-70

Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

 • Zdroj: Integrovaný regionálny operačný program
 • Dátum vyhlásenia: 13.08.2021
 • Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu
 • Kód: IROP-PO7-SC72-2021-74

Budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 30.07.2021
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. RO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69