Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Financovanie výzvy

Vyhľadávanie

Subjekt
Kategória
Podkategória

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 22.12.2022
 • Dátum uzavretia: SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. SO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia, a to z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

 • Zdroj: Program rozvoja vidieka
 • Dátum vyhlásenia: 26.10.2022
 • Dátum uzavretia: PPA uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na základe vyčerpania alokácie vyčlenenej na výzvu alebo v prípade nezáujmu žiadateľov na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu.
 • Kód: 62/PRV/2022

Vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 13.10.2022
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC131-2022-78

Podpora recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podpora energie z nie nebezpečných odpadov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 30.09.2022
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. RO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC111-2022-77

Zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 20.09.2022
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. RO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC123-2022-76

Podpora investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti

 • Zdroj: Environmentálny fond
 • Dátum vyhlásenia: 26.07.2022
 • Dátum uzavretia: Vykonávateľ uzavrie výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Vykonávateľ môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia, a to z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.
 • Kód: MoF - 1/ 2022