Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Financovanie výzvy

Vyhľadávanie
Subjekt
Kategória
Podkategória

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb (aktualizácia)

 • Zdroj: Integrovaný regionálny operačný program
 • Dátum vyhlásenia: 29.01.2021
 • Dátum uzavretia: Riadiaci orgán (RO) pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu podľa územnej príslušnosti alebo na základe rozhodnutia RO.
 • Kód: IROP-PO1-SC122-2016-15

Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach

 • Zdroj: Operačný program Rybné hospodárstvo
 • Dátum vyhlásenia: 15.01.2021
 • Dátum uzavretia:
 • Kód: OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-07

skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 07.12.2020
 • Dátum uzavretia: Riadiaci orgán uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku(ďalej len „výzva“) v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC141-2020-65

Podpora nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 01.12.2020
 • Dátum uzavretia: Riadiaci orgán uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku(ďalej len „výzva“) v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC123-2020-64

Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva z PRV SR 2014 – 2020

 • Zdroj: Program rozvoja vidieka
 • Dátum vyhlásenia: 22.10.2020
 • Dátum uzavretia: 31.03.2021
 • Kód: 1/2020

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 22.05.2020
 • Dátum uzavretia: Slovenská inovačná a energetická agentúra uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Výzvu môže uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia, a to z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO4-SC411-2020-63