Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Financovanie výzvy

Vyhľadávanie

Subjekt
Kategória
Podkategória

Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE

 • Zdroj: Program LIFE
 • Dátum vyhlásenia: 12.04.2021
 • Dátum uzavretia: Výzva má charakter tzv. otvorenej výzvy s dátumom ukončenia prijímania žiadostí o spolufinancovanie dňa 30. 6. 2021.
 • Kód: LIFE/2021/SR

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

 • Zdroj: Integrovaný regionálny operačný program
 • Dátum vyhlásenia: 26.03.2021
 • Dátum uzavretia: Riadiaci orgán (RO) pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP.
 • Kód: IROP-PO4-SC431-2021-65

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb (aktualizácia)

 • Zdroj: Integrovaný regionálny operačný program
 • Dátum vyhlásenia: 29.01.2021
 • Dátum uzavretia: Riadiaci orgán (RO) pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu podľa územnej príslušnosti alebo na základe rozhodnutia RO.
 • Kód: IROP-PO1-SC122-2016-15

Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach

 • Zdroj: Operačný program Rybné hospodárstvo
 • Dátum vyhlásenia: 15.01.2021
 • Dátum uzavretia:
 • Kód: OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-07

Podpora nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 01.12.2020
 • Dátum uzavretia: Riadiaci orgán uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku(ďalej len „výzva“) v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC123-2020-64

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 22.05.2020
 • Dátum uzavretia: Slovenská inovačná a energetická agentúra uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Výzvu môže uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia, a to z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO4-SC411-2020-63