Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Financovanie výzvy

Vyhľadávanie

Subjekt
Kategória
Podkategória

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 13.07.2021
 • Dátum uzavretia: SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. SO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia, a to z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 20.05.2021
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, z dôvodu nedostatočného dopytu žiadateľov
 • Kód: OPKZP-PO2-SC211-2021-67

Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 13.04.2021
 • Dátum uzavretia: Sprostredkovateľský orgán (SO) uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO3-SC311-2021-66

Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE

 • Zdroj: Program LIFE
 • Dátum vyhlásenia: 12.04.2021
 • Dátum uzavretia: Výzva má charakter tzv. otvorenej výzvy s dátumom ukončenia prijímania žiadostí o spolufinancovanie dňa 30. 6. 2021.
 • Kód: LIFE/2021/SR

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb (aktualizácia)

 • Zdroj: Integrovaný regionálny operačný program
 • Dátum vyhlásenia: 29.01.2021
 • Dátum uzavretia: Riadiaci orgán (RO) pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu podľa územnej príslušnosti alebo na základe rozhodnutia RO.
 • Kód: IROP-PO1-SC122-2016-15

Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach

 • Zdroj: Operačný program Rybné hospodárstvo
 • Dátum vyhlásenia: 15.01.2021
 • Dátum uzavretia:
 • Kód: OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-07