Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Financovanie výzvy

Vyhľadávanie

Subjekt
Kategória
Podkategória

Zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 20.09.2022
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. RO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC123-2022-76

Podpora investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti

 • Zdroj: Environmentálny fond
 • Dátum vyhlásenia: 26.07.2022
 • Dátum uzavretia: Vykonávateľ uzavrie výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Vykonávateľ môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia, a to z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.
 • Kód: MoF - 1/ 2022

Obnova historických a pamiatkových budov - výzva č.1

 • Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 • Dátum vyhlásenia: 30.06.2022
 • Dátum uzavretia: 01.12.2024
 • Kód: 02I02-29-V01

Výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 29.03.2022
 • Dátum uzavretia: SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. SO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia, a to z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov
 • Kód: OPKZP-PO4-SC411-2022-74

Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk

 • Zdroj: Integrovaný regionálny operačný program
 • Dátum vyhlásenia: 29.12.2021
 • Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP
 • Kód: IROP-PO7-SC73-2021-87

Monitorovanie a hodnotenie vôd

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 21.09.2021
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu v prípade ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov
 • Kód: OPKZP-PO1-SC123-2021-71