Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Financovanie výzvy

Vyhľadávanie

Subjekt
Kategória
Podkategória

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov

 • Zdroj: Environmentálny fond
 • Dátum vyhlásenia: 01.01.2022
 • Dátum uzavretia: 06.07.2022
 • Kód: L

Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk

 • Zdroj: Integrovaný regionálny operačný program
 • Dátum vyhlásenia: 29.12.2021
 • Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP
 • Kód: IROP-PO7-SC73-2021-87

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla pre Hornú Nitru

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 19.11.2021
 • Dátum uzavretia: SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.
 • Kód: OPKZP-PO4-SC451-2021-73

Triedený zber komunálnych odpadov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 15.11.2021
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie ŽoNFP v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO z dôvodu nedostatočného dopytu žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC111-2021-72

Monitorovanie a hodnotenie vôd

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 21.09.2021
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu v prípade ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov
 • Kód: OPKZP-PO1-SC123-2021-71

Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European battery innovation

 • Zdroj: Integrovaná infraštruktúra
 • Dátum vyhlásenia: 31.08.2021
 • Dátum uzavretia: K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, resp. na základe rozhodnutia poskytovateľa pri zohľadnení informácie o predkladaní žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku všetkými oprávnenými žiadateľmi.
 • Kód: OPII-MH/DP/2021/9.5-34