Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Financovanie výzvy

Vyhľadávanie

Subjekt
Kategória
Podkategória

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji

 • Zdroj: Plán obnovy
 • Dátum vyhlásenia: 08.03.2023
 • Dátum uzavretia: 31.12.2023
 • Kód: 09I01-03-V01

Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) - Research and Innovation and other actions to support the implementation of mission A Soil Deal for Europe

 • Zdroj: Horizont Európa
 • Dátum vyhlásenia: 17.01.2023
 • Dátum uzavretia: 20.09.2023
 • Kód: HORIZON-MISS-2023-SOIL-01

Výzva na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty program zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy

 • Zdroj: GRANTY EHP A NÓRSKA
 • Dátum vyhlásenia: 10.01.2023
 • Dátum uzavretia: 10.06.2023
 • Kód:

Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

 • Zdroj: Program rozvoja vidieka
 • Dátum vyhlásenia: 26.10.2022
 • Dátum uzavretia: PPA uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na základe vyčerpania alokácie vyčlenenej na výzvu alebo v prípade nezáujmu žiadateľov na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu.
 • Kód: 62/PRV/2022

Podpora investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti

 • Zdroj: Environmentálny fond
 • Dátum vyhlásenia: 26.07.2022
 • Dátum uzavretia: Vykonávateľ uzavrie výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Vykonávateľ môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia, a to z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.
 • Kód: MoF - 1/ 2022

Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk

 • Zdroj: Integrovaný regionálny operačný program
 • Dátum vyhlásenia: 29.12.2021
 • Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP
 • Kód: IROP-PO7-SC73-2021-87