Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Financovanie výzvy

Vyhľadávanie

Subjekt
Kategória
Podkategória

Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European battery innovation

 • Zdroj: Integrovaná infraštruktúra
 • Dátum vyhlásenia: 31.08.2021
 • Dátum uzavretia: K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, resp. na základe rozhodnutia poskytovateľa pri zohľadnení informácie o predkladaní žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku všetkými oprávnenými žiadateľmi.
 • Kód: OPII-MH/DP/2021/9.5-34

Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 19.08.2021
 • Dátum uzavretia: SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov
 • Kód: OPKZP-PO3-SC311-2021-70

Budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 30.07.2021
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. RO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 13.07.2021
 • Dátum uzavretia: SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. SO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia, a to z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb (aktualizácia)

 • Zdroj: Integrovaný regionálny operačný program
 • Dátum vyhlásenia: 29.01.2021
 • Dátum uzavretia: Riadiaci orgán (RO) pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu podľa územnej príslušnosti alebo na základe rozhodnutia RO.
 • Kód: IROP-PO1-SC122-2016-15

Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach

 • Zdroj: Operačný program Rybné hospodárstvo
 • Dátum vyhlásenia: 15.01.2021
 • Dátum uzavretia:
 • Kód: OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-07