Vyhľadávanie
Subjekt
Kategória
Podkategória

zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

 • Zdroj: Operačný program Výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 26.06.2017
 • Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu.
 • Kód: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 14.03.2017
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO2-SC211-2017-21

Úspora energie alebo znižovanie negatívneho vplyvu na životné prostredie

 • Zdroj: Operačný program Rybné hospodárstvo
 • Dátum vyhlásenia: 07.03.2017
 • Dátum uzavretia: Na základe vyčerpania alokácie vyčlenenej na výzvu.
 • Kód: OPRH-PMaS-A1-2017-01

preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 24.02.2017
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO2-SC211-2017-18

Zabezpečenie spojitosti vodných tokov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 24.02.2017
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC123-2017-17

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity

 • Zdroj: Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
 • Dátum vyhlásenia: 09.12.2016
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania finančnej alokácie.
 • Kód: INTERREG V-A SK-AT/2016/02