Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Financovanie výzvy

Vyhľadávanie
Subjekt
Kategória
Podkategória

Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 29.11.2017
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC111-2017-32

Dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 22.08.2017
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC131-2017-26

Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 14.07.2017
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC141-2017-25

zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

 • Zdroj: Operačný program Výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 26.06.2017
 • Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu.
 • Kód: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 14.03.2017
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO2-SC211-2017-21

Úspora energie alebo znižovanie negatívneho vplyvu na životné prostredie

 • Zdroj: Operačný program Rybné hospodárstvo
 • Dátum vyhlásenia: 07.03.2017
 • Dátum uzavretia: Na základe vyčerpania alokácie vyčlenenej na výzvu.
 • Kód: OPRH-PMaS-A1-2017-01