Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Zdroje

Vyhľadávanie

Subjekt
Kategória
Podkategória

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Krok za krokom je iniciatíva a program sociálneho bankovníctva skupiny Erste, ktorý rozvíjame aj v Slovenskej sporiteľni, a ktorý má priniesť finančnú stabilitu a prosperitu v našom regióne. Poskytujeme bankové služby šité na mieru ľuďom v ťažkých ži...

Slovak Business Agency

Slovak Business Agency predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP. Zakladajúcimi členmi sú: Ministerstvo hospodárstva, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz. SBA chce byť prvou voľb...

Horizont 2020

Horizont 2020 je rámcový program EÚ pre podporu výskumu a inovácií. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je národným koordinátorom pre program Horizont 2020. V rámci uvedeného programu EÚ venuje osobitnú podporu malým a stredným podnikom ...

Program LIFE

Program LIFE je komunitárnym programom pre oblasť životného prostredia a ochranu klímy. Výzva Európskej komisie na rok 2017 sa týka tzv. tradičných projektov, prípravných projektov, integrovaných projektov a projektov technickej pomoci....

COSME

Program pre konkurenciechopnosť malých a stredných podnikov (COSME) zlepšuje dostupnosť finančných zdrojov pre MSP prostredníctvom dvoch finančných nástrojov: Nástroj pre úverové záruky (Loan Guarantee Facility - LGF) http://www.eif.org/what_we_do/gu...

Environmentálny fond

Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov žiadateľom vo forme dotácií http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie alebo úverov http://www.envirofond.sk/sk/podpora/uvery na podporu projektov v rámci činností zameraných na dosia...

Operačný program Rybné hospodárstvo

  Z operačného programu je financovaná podpora trvalo udržateľného a konkurencieschopného rozvoja rybného hospodárstva s ohľadom na efektívne využívanie zdrojov, ochranu životného prostredia, ako aj podpora vykonávania Spoločnej rybárskej politik...

Operačný program Kvalita životného prostredia

Globálnym cieľom OP KŽP je podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Prioritné osi progr...

Operačný program Výskum a inovácie

Operačný program Výskum a inovácie predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR na poskytnutie podpory z EŠIF v programovom období 2014 – 2020 s cieľom vytvoriť stabilné pros...

Finančný mechanizmus EHP a Nórska

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t. j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, viacerým členským štátom Európskej únie. Relevantné prioritné oblasti sú...