Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Zdroje

Vyhľadávanie

Subjekt
Kategória
Podkategória

Integrovaná infraštruktúra

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informatizácie na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja)...

Program rozvoja vidieka

Európska komisia schválila 13. februára 2014 Program rozvoja vidieka, ktorý  predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020. Z operačného programu bude posilnená konkurencieschopnosť v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva a to i f...

Program Stredná Európa

Program Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 je finančným nástrojom Európskej územnej spolupráce (European Territorial Cooperation – ETC), ktorá je jedným z cieľov kohéznej politiky Európskej únie. Hlavným cieľom Programu Stredná Európa (CE) je vďaka ...

NÁRODNÝ HOLDINGOVÝ FOND

Zakladateľom Národného holdingového fondu, s.r.o. (NHF, s.r.o.) je Slovak Business Agency. Spoločnosť NHF, s.r.o. bola založená v roku 1994 za účelom spravovania Fondu štartovacieho kapitálu (FŠK). V súčasnosti spoločnosť Národný holdingový fond s.r....

FOND INOVÁCIÍ A TECHNOLÓGIÍ

Poslaním Fondu inovácií a technológií je formou poskytovania rizikového kapitálu podporiť podnikateľskú iniciatívu a tak rozvíjať podnikanie, zamestnanosť a hospodárstvo smerom k inovatívnej ekonomike. Vznikol ako reakcia na vznikajúci dopyt po rizik...

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Krok za krokom je iniciatíva a program sociálneho bankovníctva skupiny Erste, ktorý rozvíjame aj v Slovenskej sporiteľni, a ktorý má priniesť finančnú stabilitu a prosperitu v našom regióne. Poskytujeme bankové služby šité na mieru ľuďom v ťažkých ži...

Slovak Business Agency

Slovak Business Agency predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP. Zakladajúcimi členmi sú: Ministerstvo hospodárstva, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz. SBA chce byť prvou voľb...

Horizont 2020

Horizont 2020 je rámcový program EÚ pre podporu výskumu a inovácií. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je národným koordinátorom pre program Horizont 2020. V rámci uvedeného programu EÚ venuje osobitnú podporu malým a stredným podnikom ...

Program LIFE

Program LIFE je komunitárnym programom pre oblasť životného prostredia a ochranu klímy. Výzva Európskej komisie na rok 2017 sa týka tzv. tradičných projektov, prípravných projektov, integrovaných projektov a projektov technickej pomoci....

COSME

Program pre konkurenciechopnosť malých a stredných podnikov (COSME) zlepšuje dostupnosť finančných zdrojov pre MSP prostredníctvom dvoch finančných nástrojov: Nástroj pre úverové záruky (Loan Guarantee Facility - LGF) http://www.eif.org/what_we_do/gu...

Environmentálny fond

Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov žiadateľom vo forme dotácií http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie alebo úverov http://www.envirofond.sk/sk/podpora/uvery na podporu projektov v rámci činností zameraných na dosia...

Operačný program Rybné hospodárstvo

  Z operačného programu je financovaná podpora trvalo udržateľného a konkurencieschopného rozvoja rybného hospodárstva s ohľadom na efektívne využívanie zdrojov, ochranu životného prostredia, ako aj podpora vykonávania Spoločnej rybárskej politik...