Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Zdroje

Vyhľadávanie

Subjekt
Kategória
Podkategória

Operačný program Kvalita životného prostredia

Globálnym cieľom OP KŽP je podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Prioritné osi progr...

Operačný program Výskum a inovácie

Operačný program Výskum a inovácie predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR na poskytnutie podpory z EŠIF v programovom období 2014 – 2020 s cieľom vytvoriť stabilné pros...

Finančný mechanizmus EHP a Nórska

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t. j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, viacerým členským štátom Európskej únie. Relevantné prioritné oblasti sú...