Finančný mechanizmus EHP a Nórska

Stručný popis zdroja financovania

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t. j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, viacerým členským štátom Európskej únie. Relevantné prioritné oblasti sú Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť a životné prostredie, energia, zmena klímy a nízkouhlíkové hospodárstvo.

Forma poskytovania finančného zdroja

Granty

Informácie o prebiehajúcich výzvach