Nástroj pre financovanie prírodného kapitálu

Stručný popis zdroja financovania

NCFF je finančným nástrojom pre LIFE program. Hlavným cieľom je dokázať, že projekty zamerané na prírodný kapitál sú schopné generovať príjem alebo znižovať náklady a zároveň plniť ciele zamerané na ochranu biodiverzity a adaptáciu na klimatické zmeny.

Forma poskytovania finančného zdroja

Úvery a investície do fondov.

Informácie o prebiehajúcich výzvach