Vyhľadávanie
Subjekt
Kategória
Podkategória

Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 18.12.2019
 • Dátum uzavretia: SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. SO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia, a to z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Nórske granty: Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach

 • Zdroj: Finančný mechanizmus EHP a Nórska
 • Dátum vyhlásenia: 29.11.2019
 • Dátum uzavretia: 31.01.2020
 • Kód:

Granty EHP: Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach

 • Zdroj: Finančný mechanizmus EHP a Nórska
 • Dátum vyhlásenia: 29.11.2019
 • Dátum uzavretia: 31.01.2020
 • Kód: ACC01

Investície do hmotného majetku

 • Zdroj: Program rozvoja vidieka
 • Dátum vyhlásenia: 30.11.2017
 • Dátum uzavretia: PPA uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na základe vyčerpania alokácie vyčlenenej na výzvu alebo na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu pre PRV.
 • Kód: 24/PRV/2017

Zvyšovanie povedomia o zmenách klímy na školách (ClimaEdu)

 • Zdroj: Finančný mechanizmus EHP a Nórska
 • Dátum vyhlásenia: 31.12.2019
 • Dátum uzavretia: 28.02.2020
 • Kód: ACC03

Trvalo udržateľné využívanie životného prostredia v prihraničnom území - ochrana prírodných zdrojov, opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov a znečistenie riek

 • Zdroj: ENI HU-SK-RO-UA
 • Dátum vyhlásenia: 14.11.2019
 • Dátum uzavretia: 13.02.2020
 • Kód: HUSKROUA/1901