Vyhľadávanie
Subjekt
Kategória
Podkategória

Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 18.12.2019
 • Dátum uzavretia: SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. SO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia, a to z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Investície do hmotného majetku

 • Zdroj: Program rozvoja vidieka
 • Dátum vyhlásenia: 30.11.2017
 • Dátum uzavretia: PPA uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na základe vyčerpania alokácie vyčlenenej na výzvu alebo na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu pre PRV.
 • Kód: 24/PRV/2017

Podpora udržateľných dopravných riešení

 • Zdroj: Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
 • Dátum vyhlásenia: 09.12.2016
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania finančnej alokácie.
 • Kód: INTERREG V-A SK-AT/2016/03

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity

 • Zdroj: Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
 • Dátum vyhlásenia: 09.12.2016
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania finančnej alokácie.
 • Kód: INTERREG V-A SK-AT/2016/02

Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

 • Zdroj: Program rozvoja vidieka
 • Dátum vyhlásenia: 29.11.2019
 • Dátum uzavretia: 31.03.2020
 • Kód: 44/PRV/2019

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 18.12.2019
 • Dátum uzavretia: SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. SO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia, a to z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO4-SC451-2019-60