Vyhľadávanie
Subjekt
Kategória
Podkategória

Vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 15.01.2019
 • Dátum uzavretia: SO pre OP KŽP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizáciu schválených dokumentov starostlivosti

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 31.12.2018
 • Dátum uzavretia: V prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu

Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 21.12.2018
 • Dátum uzavretia: V prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 20.12.2018
 • Dátum uzavretia: V prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu.

Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

 • Zdroj: Operačný program Výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 20.12.2018
 • Dátum uzavretia: do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 21.12.2018
 • Dátum uzavretia: V prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu.