Vyhľadávanie
Subjekt
Kategória
Podkategória

zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

 • Zdroj: Operačný program Výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 26.06.2017
 • Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu.
 • Kód: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08

Podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti zdravé potraviny a životné prostredie

 • Zdroj: Operačný program Výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 16.11.2018
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve.
 • Kód: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 30.09.2019
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov1vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, z dôvodu nedostatočného dopytu.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC141-2019-55

rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 06.09.2019
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, z dôvodu nedostatočného dopytu.
 • Kód: OPKZP-PO2-SC211-2019-54

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 02.08.2019
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. RO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia, a to z dôvodu nedostatočného dopytu.
 • Kód: OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 02.08.2019
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, z dôvodu nedostatočného dopytu.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC123-2019-52