Vyhľadávanie
Subjekt
Kategória
Podkategória

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 21.11.2019
 • Dátum uzavretia: SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. SO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia, a to z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO4-SC451-2019-57

Podpora inteligentných inovácií v priemysle

 • Zdroj: Operačný program Výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 20.12.2018
 • Dátum uzavretia: Po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov.
 • Kód: OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Podpora realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP

 • Zdroj: Operačný program Výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 30.08.2019
 • Dátum uzavretia: Po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov
 • Kód: OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22

zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 29.10.2019
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania1finančných prostriedkov vyčlenených na .
 • Kód: OPKZP-PO1-SC111-2019-56

zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

 • Zdroj: Operačný program Výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 26.06.2017
 • Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu.
 • Kód: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 30.09.2019
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov1vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, z dôvodu nedostatočného dopytu.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC141-2019-55