Vyhľadávanie
Subjekt
Kategória
Podkategória

Vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 15.01.2019
 • Dátum uzavretia: SO pre OP KŽP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov
 • Kód: OPKZP-PO3-SC313-2015-2

Dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizáciu schválených dokumentov starostlivosti

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 31.12.2018
 • Dátum uzavretia: V prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu
 • Kód: OPKZP-PO1-SC131-2018-49

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 20.12.2018
 • Dátum uzavretia: V prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu.
 • Kód: OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Podpora inteligentných inovácií v priemysle

 • Zdroj: Operačný program Výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 20.12.2018
 • Dátum uzavretia: do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve.
 • Kód: OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 21.12.2018
 • Dátum uzavretia: V prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC122-2018-47

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 29.10.2018
 • Dátum uzavretia: Na základe vyčerpania alokácie vyčlenenej na výzvu.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC141-2018-45