Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

ENVI-PAK, a. s.


Adresa

Galvaniho 7/B, Bratislava 2
821 04Kontaktná osoba

Katarína Kretter
tel: 02 333 227 10
email: envipak@envipak.sk

Zobraziť profil

Financovanie triedeného zberu v samosprávach a vzdelávanie verejnosti

Opis riešenia

Výrobcovia obalov a neobalov, ktorí uvádzajú na trh svoje produkty, sú zodpovední za to, kde končí ich odpad, a teda aj za financovanie triedeného zberu odpadov. Robia tak kolektívne prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov akou je aj ENVI - PAK.

V obciach a mestách ENVI - PAK zabezpečuje systém triedeného zberu tak, aby bolo možné vyzbieranie, dotriedenie a recyklácia triedeného odpadu. Hradí náklady priamo príslušnej zberovej spoločnosti bez ďalšieho administratívneho zaťaženia obce.

Výrobcovia teda hradia náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné využitie a recykláciou. To prináša obciam úsporu v rozpočtoch – čím viac odpadu obec vytriedi, tým menej nákladov má s likvidáciou zvyšného zmesového odpadu. Efektívne nastavený triedený zber v obci je pre občanov bezplatným. V spolupráci s obcami a zberovými spoločnosťami nastavuje ENVI - PAK efektívny systém zberu, dotriedenia a zhodnotenia triedeného odpadu.

Už od svojho vzniku kladie dôraz na osvetu a vzdelávanie v oblasti triedenia. Organizuje pravidelné vzdelávacie aktivity, distribuuje vzdelávacie materiály a učí deti i dospelých správne triediť odpad, bojovať proti litteringu a chrániť prírodu.

Ekonomický prínos

Triedený zber odpadov financovaný výrobcami prostredníctvom OZV je pre občanov a obce bezplatným. Čím je väčší podiel vytriedeného odpadu v obci, tým lacnejšie je pre obec a jej občanov uloženie zvyšného zmesového odpadu na skládku. Zároveň sa recykláciou šetrí elektrická energia a voda a podporuje vytváranie nových pracovných miest.

Environmentálny prínos

Triedenie odpadu je nevyhnutné na to, aby sa odpad stal druhotnou surovinou a mohol sa ďalej využívať na výrobu nových výrobkov. Vzdelávaním a aktivitami projektu Vezmi si ma! bojuje ENVI - PAK proti voľne pohodenému odpadu prináša čisté a zdravšie životné prostredie pre všetkých.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Prílohy: