Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Slovenská agentúra životného prostredia má záujem zabezpečiť prístupnosť webového sídla https://zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102. Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a s príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Na webovom sídle sa môžu vyskytovať súbory vo formáte .pdf, ktoré nie sú tagované a sú horšie prístupné pre asistenčné technológie [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah].
  • Na webovom sídle sú zverejnené videá, ktoré neobsahujú titulky na poskytnutie alternatívnej informácie z obsahu videa [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (nahraté vopred)].
  • Položky formulára, slúžiace na zadávanie emailovej adresy, nemajú zadefinovanú funkciu „autocomplete“ na predvyplnenie uloženej emailovej adresy návštevníka [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu].
  • Na webovom sídle sa môžu vyskytovať obrázky, pri ktorých nie sú informácie z obrázka poskytnuté aj v textovej forme [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov].
  • Pri nastavení režimu responzívneho zobrazenia na šírku stránok 320 CSS pixelov, môže na webovom sídle dochádzať k strate funkcionality prvkov stránok [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu].
  • Na webovom sídle môže dochádzať k porušeniu farebného kontrastu pri grafických a ovládacích prvkoch stránok [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov].
  • Pri úprave rozloženia textu užívateľom (riadkovanie, veľkosť a rozstup písma a slov), môže na webovom sídle dôjsť k prekrývaniu uverejnených informácií a k strate obsahu [Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu].
  • Po zameraní menu webového sídla nie je možné zatvoriť podmenu prostredníctvom klávesu „ESC“ [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom].
  • Niektoré prvky stránok webového sídla sa nedajú dostatočne ovládať z klávesnice [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica, Kritérium úspešnosti 2.1.2 Žiadna pasca na klávesy, Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie].
  • Na webovom sídle sa môžu vyskytovať syntaktické chyby, spôsobené obsahom vkladaným externými užívateľmi sídla [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza].
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií:
  • Webové sídlo neposkytuje Really Simple Syndication (RSS) kanál.
  • Niektoré súbory vo formáte textového súboru .pdf môžu byť skenovaným obrázkom.
  • Nie všetky odkazy na súbory sú doplnené o informáciu o jeho formáte a veľkosti.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 29. 1. 2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 29. 1. 2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás kontaktujte na e-mailovej adrese: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk. Správcom obsahu a prevádzkovateľom webového sídla je Slovenská agentúra životného prostredia.

Webové sídlo bolo vytvorené na podporu aktivít súvisiacich s prechodom na obehové hospodárstvo v podmienkach Slovenskej republiky a na podporu implementácie princípov zeleného rastu. Obsah webového sídla je pravidelne aktualizovaný.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.