Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

RAMEKO, s.r.o.


Adresa

Čaklov 6
094 35 Čaklov

https://rameko.sk/

Kontaktná osoba

Radoslav Duda
tel: 0905785487
email: duda@rameko.sk

Zobraziť profil

Náhrada fosílnych palív TDP a TAP v energetickom sektore

Opis riešenia

Spoločnosť RAMEKO, s.r.o., si plne uvedomuje, že rast priemyselnej výroby, výroby elektrickej energie a tepla, spojených s rastom počtu obyvateľov a vyvolaných zvýšenými nárokmi na bývanie, dopravu, spotrebu a príslušnú infraštruktúru, spôsobuje rast požiadaviek na prírodné zdroje. Všetky tieto aspekty majú čoraz väčší a zároveň negatívnejší vplyv na kvalitu nášho životného prostredia.

Viac ako 2/3 komunálneho odpadu sa na Slovensku stále skládkuje. To sú hlavné dôvody, prečo sme sa zamerali na využiteľnosť TDP (tuhých druhotných palív) a TAP (tuhých alternatívnych palív). Dlhodobo spracovávame a následne dodávame TAP do cementárni. Tento druh paliva je vďaka svojím vhodným vlastnostiam ekologickejšou náhradou iných palív, ktoré predstavujú podstatne vyššiu záťaž pre životné prostredie.

Rovnako spolupracujeme na vývoji a následnom využití TDP v energetickom sektore. Na tomto riešení aktívne spolupracujeme s podnikovohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity. Aj vďaka ich výpočtom vieme potvrdiť, že využitie tohto druhu paliva v elektrárni je vďaka svojím vhodným vlastnostiam ideálnou náhradou fosílnych palív.

Ekonomický prínos

Vďaka spolupráci s podnikovohospodárskou fakultou ekonomickej univerzity a ich výpočtom (konkrétne dáta sú zatiaľ internou záležitosťou našej spoločnosti) vieme potvrdiť, že realizácia nášho riešenia, a to využitie TDP v elektrárni, je vďaka svojím vhodným vlastnostiam ideálnou náhradou fosílnych palív.

Rovnako aj následne testovanie dokazuje to, že naše palivo je výrazne lacnejšie ako čierne uhlie, ktoré sa musí dovážať do elektrárne Vojany z východnej hranice železničnou dopravou, čo sa premieta do vysokých prevádzkových nákladov. Naše údaje potvrdzujú aj dáta z Európskeho parlamentu, ktorý tvrdí, že predchádzanie vzniku odpadu, ekodizajn a opätovné použitie, by mohli spoločnostiam v EÚ ušetriť 600 miliárd EUR - čo zodpovedá 8 % ročného obratu - a zároveň by sa znížili celkové ročné emisie skleníkových plynov o 2 až 4 %.

Prechod na obehové hospodárstvo by mohol priniesť mnohé výhody - zníženie tlaku na životné prostredie, zvýšenie bezpečnosti dodávok surovín, zvýšenie konkurencieschopnosti, stimulovanie inovácií, posilnenie hospodárskeho rastu a vytváranie pracovných miest (iba v EÚ 580 000 pracovných miest).

Environmentálny prínos

Odpad, ktorý sa rozpadá z rôznych procesov (preberanie a recyklácia) a ktorý nie je recyklovateľný, je pripravený na energetické zhodnotenie s nízkym obsahom chlórovaných polymérov. Tieto druhy odpadov slúžia na TDP a TAP. Vďaka spolupráci s PHF EUBA a ich výpočtom (konkrétne dáta sú zatiaľ internou záležitosťou našej spoločnosti) vieme potvrdiť, že využitie TDP v elektrárni je vďaka svojím vhodným vlastnostiam ideálnou náhradou fosílnych palív.

Následné testovanie spaľovania certifikovaného TDP na báze vybraných ropných produktov a biomasy, ktoré má vlastnosti porovnateľné s čiernym uhlím a spĺňa všetky environmentálne požiadavky platnej slovenskej legislatívy, potvrdilo tieto výpočty. V porovnaní s fosílnymi palivami TAP a TDP vypúšťajú do atmosféry násobne nižšie množstvo CO2.

Ďalšou výhodou palív, ktoré spracovávame, je ich kalorická hodnota. Ako prísada je kalorická hodnota TDP trikrát vyššia ako hodnota drevnej štiepky. Vďaka nahradeniu drevnej štiepky TDP sa využívanie drevnej štiepky stane ekonomicky nevýhodným a predpokladáme, že jej využívanie sa prirodzene zníži. Nepochybujeme, že to by malo pozitívny vplyv na životné prostredie.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Odpad, ktorý nie je vhodný na ďalšie zhodnotenie a ktorý nie je možné recyklovať, je pripravený na energetické zhodnotenie s nízkym obsahom chlórovaných polymérov. Tieto druhy odpadov slúžia na výrobu tuhého druhotného odpadu a tuhého alternatívneho odpadu.

Dlhodobo spracovávame a následne dodávame TAP do cementárni, kde sa využíva ako zdroj energie. Rovnako sa zaoberáme využívaním TDP, ktoré podstúpilo viaceré testovania v elektrárni. Testovania prebehli relatívne úspešne. Ukázalo sa, že TDP je vhodnou náhradou čierneho uhlia, ktoré sa dosiaľ využívalo v elektrárni. TDP je nielen prijateľnejšie k životnému prostrediu, ale rovnako je aj výrazne lacnejšie ako čierne uhlie. Náklady na import čierneho uhlia sú stále vysoké a prirodzene sa premietajú do vyšších prevádzkových nákladov.

Prílohy: