Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

EnviroStopa


Adresa

Na Hrádok 8888/2A
960 01

https://www.envirostopa.sk/

Kontaktná osoba

Rozália Vaňová
tel: +421 915 747 132
email: info@envirostopa.sk

Zobraziť profil

Posúdenie vplyvov na životné prostredie

Opis riešenia

Všetky ľudské činnosti zanechávajú určitú stopu na životnom prostredí. Posúdenie vplyvov na životné prostredie je realizované metódou hodnotenia životného cyklu, ktorú stanovujú normy STN EN ISO 14040 a 14044. Konzultáciou je možné získať prehľad o pôsobení daného produktu, služby alebo organizácie na jednotlivé zložky životného prostredia. Vďaka analýze budete môcť efektívne znižovať dopady na životné prostredie.

Ekonomický prínos

Zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu, úspora nákladov, inovatívny prístup k podnikaniu, podpora komunikácie so zákazníkom.

Environmentálny prínos

  • identifikácia environmentálne problematických aspektov daných produktov, služieb a organizácií,
  • cielené znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie,
  • vyzdvihnutie pozitívnych vplyvov na životné prostredie,
  • vylepšenie environmentálneho profilu,
  • ochrana životného prostredia, ako aj zdravotných a sociálnych podmienok života (zvyšovanie kvality života, ochrana zdravia).

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Uhlíková stopa – analýza ukáže slabé miesta z pohľadu emisií skleníkových plynov, ktoré súvisia s danou výrobou, službou alebo organizáciou. Vodná stopa – ukáže vplyv daného produktu/služby na zdroje vody. Analýza nákladov životného cyklu – umožní nájsť prienik medzi environmentálne prijateľným a ekonomicky hospodárnym riešením. Ekodizajn – pomôže znížiť až elimininovať negatívne environmentálne dopady výrobkov už vo fáze návrhu. EPD – analýza zabezpečí transparentné údaje o vplyve daných výrobkov či služieb na životné prostredie.

Prílohy: