Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Envi-CARE GR s.r.o.


Adresa

Tolstého 5
811 06 Bratislava

https://www.envicare.sk/

Kontaktná osoba

Radoslav GONT
tel: 905879369
email: info@envicare.sk

Zobraziť profil

Analýza zložiek komunálneho odpadu pre samosprávy

Opis riešenia

Analýza komunálneho odpadu pre samosprávy prináša miestnym samosprávam skutočný obraz o tom, ako občania nakladajú s komunálnym odpadom. Poskytne im informácie o veľkosti potenciálu, aký má obec pre triedenie biologicky rozložiteľného odpadu a ostatných vytriediteľných zložiek komunálneho odpadu, intenzifikáciu triedeného zberu odpadu a zmenšovanie objemov odpadu končiacich na skládkach alebo v spaľovniach.

Analýza odpadu odhalí rezervy samosprávy v nastavených poplatkoch za komunálne odpady a v celkovom financovaní odpadov v obci, nakoľko netriedený zmesový komunálny odpad z domácností predstavuje v niektorých prípadoch väčšinový podiel z celkového množstva komunálnych odpadov.

Ekonomický prínos

Vytváranie predpokladu na zabezpečenie zvýšeného podielu triedeného zberu a recyklácie komunálnych odpadov v obciach. Znižovanie nákladov samospráv na odvoz a uloženie netriedeného komunálneho odpadu na skládkach. Eliminácia tvorby čiernych skládok a nákladov samospráv na likvidáciu čiernych skládok. Samospráva získa nástroj, ako ekonomicky a organizačne efektívne nastaviť zber a následné spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.

Environmentálny prínos

Environmentálnym a celospoločenským prínosom analýz odpadu je znižovanie nepriaznivých dopadov na životné prostredie a šetrenie prírodných zdrojov. Vytriedené zložky komunálneho odpadu môžu byť po recyklácii ďalej využité ako suroviny na výrobu ďalších výrobkov, kvalitného kompostu a recyklovaného stavebného odpadu.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Posledné vykonané analýzy odpadu v obciach Klenovec a Jasenie.

Prílohy: