Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

ENBRA SLOVAKIA s.r.o.


Adresa

Zvolenská cesta 29
974 05 Banská Bystrica

https://www.enbra.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Darina Chrienová
tel: 0918 435 203
email: chrienova@enbra.sk

Zobraziť profil

Smart Metering

Opis riešenia

Spoločnosť ENBRA SLOVAKIA sleduje aktuálne trendy a vo svojich inštaláciách využíva výlučne meradlá, ktoré spĺňajú požiadavky Smart Meteringu. V rámci komplexnosti poskytovaných služieb zhromažďuje dáta z ,,inteligentných" meradiel, ktoré následne využíva pre potreby rozpočítavania nákladov na teplo a vodu klientov. ENBRA je tiež zakladajúcim členom Asociácie rozúčtovateľov nákladov na teplo a vodu (ARTAV). Členstvo v tejto asociácii je garanciou, že je rozpočítavanie vykonávané podľa platných predpisov. Členovia ARTAV musia používať technické prostriedky vyhovujúce platným normám a musia mať činnosť rozpočítavanie uvedenú v Obchodnom registri alebo Živnostenskom liste ako činnosť podnikania. Meradlá používané v aplikáciách spoločnosti  vie následne overiť vo svojom Autorizovanom metrologickom pracovisku v Banskej Bystrici.

Ekonomický prínos

Celková činnosť spoločnosti smeruje k uplatňovaniu smernice Európskeho parlamentu a rady 2010/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Využívanie Smart Meteringu podporuje napĺňanie uvedenej smernice, ktorá má za cieľ zníženie primárnej energetickej spotreby a prechod na energeticky efektívnejšie hospodárstvo.

Environmentálny prínos

V konečnom dôsledku by zníženie spotreby energie malo mať pozitívny dopad na životné prostredie a aj na zníženie výdavkov na energiu. Vďaka energeticky efektívnemu hospodáreniu je možné výrazne znižovať spomínané spotreby energie, čo tiež pozitívne prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov nákladovo efektívnym spôsobom, a tým zmierňovaniu zmeny klímy.

Prílohy:

Ďalšie riešenia: