Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Základné informácie

Národná stratégia zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020

Stratégia je nadrezortným dokumentom, ktorého hlavným cieľom je, okrem dosiahnutia 72 % zamestnanosti, aj zlepšenie životných podmienok pracujúcich ľudí a účelné využívanie finančných zdrojov určených na podporu zamestnanosti. Obsahuje niekoľko strategických zámerov, patria medzi ne napr. podpora tvorby pracovných miest; inovácie ako nástroj podpory zamestnanosti; implementácia sociálnej ekonomiky; flexibilita pracovných vzťahov, pracovné podmienky, ochrana a kultúra práce; účinné riešenie dlhodobej nezamestnanosti atď.
Stiahnite si: Národná stratégia zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020 (PDF, 1,1 MB)

Program stability na roky 2017 – 2020

Program stability prezentuje vývoj fiškálnej pozície, predpokladaný vývoj ekonomiky a popis opatrení rozpočtovej politiky na dosiahnutie stanovených cieľov v strednodobom horizonte. Predkladá sa Európskej komisii v rámci európskeho semestra, ktorého cieľom je lepšia koordinácia rozpočtovej politiky a štrukturálnych politík, zohľadňujúc pravidlá Paktu stability a rastu a Stratégie Európa 2020. Spolu s Národným programom reforiem stanovujú priority vlády SR na nasledujúce obdobie v oblasti hospodárskej a rozpočtovej politiky a definujú opatrenia zamerané na zlepšovanie kvality života.
Stiahnite si: Program stability na roky 2017 – 2020 (PDF, 1,6 MB)

Národný program reforiem 2017

Program prezentuje zámery vlády SR v štrukturálnych politikách. Spolu s Programom stability stanovujú priority v oblasti hospodárskej a rozpočtovej politiky a definujú opatrenia zamerané na zlepšovanie kvality života, najmä prostredníctvom posilňovania ekonomického rastu a zamestnanosti v súlade s Paktom stability a rastu a Stratégiou Európa 2020 (PDF, 398 kB). Program popisuje štrukturálne opatrenia a nový komplexný prístup stanovovania priorít. Najväčšie výzvy slovenského hospodárstva zostávajú trh práce, zdravotníctvo a základné školstvo.
Stiahnite si: Národný program reforiem 2017 (PDF, 915 kB), National Reform Programme of the Slovak Republic 2017 (PDF, 959 kB)