Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Hlavná ulica 36/100
01864 Košeca

https://www.koseca.sk/

Kontaktná osoba

Marek Kurinec
tel: 0948403838
email: marek.kurinec@koseca.sk

Obec Košeca

Obec Košeca sa nachádza v Trenčianskom samosprávnom kraji, v okrese Ilava. V súčasnosti má okolo 2 760 obyvateľov. Väčšina obyvateľov obce (88 %) žije v rodinných domoch, ktorých je celkovo 900. V bytových domoch žije okolo 12 % obyvateľov. Do roku 2007 v obci neexistoval triedený zber odpadov a 100 % KO sa skládkovalo. Príjmy z miestnych poplatkov za odpady pokrývali len 50 % výdavkov. Triedený zber KO začal v roku 2008. 

Od roku 2009 sa stanovil motivačný systém paušálneho poplatku. Ak sa domácnosť nezapájala do triedeného zberu, tak mala paušálny poplatok 26 €/osoba/rok. Ak triedila, tak len 13 €/osoba/rok.  Od roku 2010 sa ďalej zvýhodnili domácnosti, ktoré vykonávali domáce alebo komunitné kompostovanie. Tie dostali 20 % zľavu z miestneho poplatku za odpady pre 1 osobu v domácnosti. V bytových domoch sa začalo s triedeným zberom v roku 2013. V roku 2008 obec Košeca zriadila zberný dvor. Po získaní nenávratného finančného príspevku z EÚ fondov vybudovala nový zberný dvor a s jeho prevádzkou začala v roku 2015.

V súčasnosti viac ako 50 % obyvateľov vykonáva domáce alebo komunitné kompostovanie bioodpadov. Od roku 2019 obec prevádzkuje 2 malé kompostárne.

Viac informácií: https://www.facebook.com/obeckoseca/


Riešenia