Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Dielenská Kružná 2
038 61 Vrútky

http://www.zos-eko.sk/

Kontaktná osoba


tel: +421 43 420 5 530
email: zos-eko@zos-eko.sk

ŽOS-EKO, s. r. o.

Spoločnosť ŽOS-EKO, s. r. o., rozvíja svoje podnikateľské aktivity v oblasti environmentálnych služieb od roku 1996. Na začiatku sa zaoberala hlavne riešením základnej problematiky odpadového hospodárstva a čistením odpadových vôd a až neskôr rozšírila svoje aktivity smerom k zberu, spracovaniu, preprave odpadov, zhodnocovaniu odpadov, fyzikálno-chemickej úprave odpadov, zneškodňovaniu odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania odpadov.

Svoje činnosti spoločnosť ďalej rozvíja v oblasti autorizovaných činností zameraných na zber a spracovanie starých vozidiel, zber a recykláciu batérií a akumulátorov.Vzhľadom na neustálu potrebu zlepšovať, modernizovať a rozširovať činnosti spojené so zhodnocovaním odpadov, spoločnosť zakúpila niekoľko nových technologických zariadení vhodných na úpravu rôznych druhov odpadov, čím zvýšila kapacitu a rozsah doteraz vykonávaných činností. ŽOS-EKO, s. r. o., je autorizovanou spoločnosťou pre výkon tretej osoby na vyhradený prúd odpadu priemyselné batérie a akumulátory. Spoločnosť je držiteľkou certifikátov ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a EMAS.
 


Riešenia