Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Partizánska 2
81103 Bratislava

https://www.nt.sk/sk/projekt/10-klimaticky-klub

Kontaktná osoba

Martin Kováč, Ing.
tel: 0905269078
email: klimatickyklub@gmail.com

Klimatický klub / Národný Trust n. o.

Klimaticky klub predstavuje odbornú platformu zameranú na domácu a medzinárodnú, interdisciplinárnu a medzisektorovú spoluprácu  aktérov, odborníkov a dotknutej verejnosti v oblasti skúmania, analýz a zabezpečenia udržateľného obehu vody v krajine, tokov a transformácie slnečnej energie v troposfére s cieľom revitalizácie krajiny a ozdravovania klímy. Dosahovanie uvedených cieľov podporuje integrovaný manažment vodných zdrojov a pôdneho fondu (IWRM), prírode blízke riešenia (NBS), prírode blízke vodozádržné opatrenia (NWRM), či uplatňovanie zelenej infraštruktúry a organickej architektúry. Klimatický klub analyzuje kauzálne súvislosti obehu vody, zmien klímy, znižovania uhlíkovej stopy a bioklimatickej regulácie na holistickej báze. Odborná platforma Klimatický klub pôsobí pri neziskovej organizácii Národný Trust.


Riešenia