Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Medzikoľajový absorbér hluku

02.11.2017 - Partner Brens Europe, a. s., Plzeň, využil vlastnosti materiálu STERED nové produkty BRENS® pre environmentálnu zodpovednosť za stavbu železnice v priemyslových aglomeráciách a veľkých sídelných celkoch a ich vplyv na kvalitu životného prostredi...

Zvuk pohlujúci panel pre protihlukové steny

02.11.2017 - Synterické technické textílie v konštrukcii automobilu sú používané aj pre svoje vynikajúce akustické vlastnosti. STERED tieto vlastnosti plne prenáša do základného výrobku - dosky. Akustické zvukopohlitvé vlastnosti a vysoká odolnosť voči exter...

Ľahká extenzívna vegetačná strecha

02.11.2017 - Vďaka vynikajúcim retenčným vlastnostiam, vysokej odolnosti materiálu na mechanické namáhanie a dlhej životnosti, vznikla skladba pre ľahké vegetačné strechy s vysokou schopnosťou retencie a následnej evaporácie vody. Rýchla absorbcia vody (prívalové...

Recyklácia a zhodnocovanie zmiešaných odpadov

02.11.2017 - Vstupný materiál tvoria technologické odpady z prvovýroby textilných dielov pre automobilový priemysel a zmiešaný textilný odpad z recyklácie áut po dobe životnosti. Na komplexnej linke spracovania môžu byť tiež recyklované a do procesu materiálového...

Zhodnocovanie stavebných odpadov

01.01.2017 - Produktom recyklácie stavebného odpadu je certifikované recyklované kamenivo rôznych frakcií a rôzneho charakteru. Na recyklačnú linku sa dováža odpad vo forme stavebnej sute, ktorá je produkovaná pri stavebných a demolačných prácach. Tento odpad je ...

Certifikácia manažérskych systémov

01.01.2017 - Produkty: implementácie a certifikácie ISO 14001 + ISO 50001 a výkon školení v oblasti životného prostredia a energetiky....

Zhodnocovanie elektroodpadov s obsahom ortuti

01.01.2017 - Spoločnosť výbojové svetelné zdroje rozdeľuje podľa tlaku náplne na: - vysokotlakové výbojové zdroje (vysokotlakové ortuťové výbojky, vysokotlakové sodíkové výbojky, halogenidové výbojky, zmesové výbojky, xenónové výbojky) - nízkotlakové v...

Zhodnocovanie chladiacich a mraziacich zariadení

01.01.2017 - Zariadenia na zhodnocovanie chladiacich a mraziacich zariadení funguje na princípe kryokondenzácie prítomnosti dusíka v celom procese spracovania. Krok 1 - odstránenie chladiva z chladiaceho okruhu, Krok 2 - drvenie a separácia - odstránenie CFC, HCF...

Zvukovoizolačný pás z recyklovanej zmesi PUR, VKM a papiera

01.01.2017 - Útlm krokového hluku v podlahe s doplnkovou tepelnoizolačnou funkciou....
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.