Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Program rozvoja vidieka

Stručný popis zdroja financovania

Európska komisia schválila 13. februára 2014 Program rozvoja vidieka, ktorý  predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020. Z operačného programu bude posilnená konkurencieschopnosť v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva a to i formou  financovania odborných  školení, kurzov a poradenských služieb. Zámerom je zvýšiť odbornosť jednotlivých poľnohospodárov, spracovateľov a prijímateľov pomoci z fondov EÚ.

Forma poskytovania finančného zdroja

Nenávratný finančný príspevok.

Informácie o prebiehajúcich výzvach