Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Financovanie výzvy

Vyhľadávanie

Subjekt
Kategória
Podkategória

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

 • Zdroj: Integrovaný regionálny operačný program
 • Dátum vyhlásenia: 22.05.2019
 • Dátum uzavretia: Riadiaci orgán (RO) pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu podľa územnej príslušnosti alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP.
 • Kód: IROP-PO1-SC121-2019-48

Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

 • Zdroj: Integrovaný regionálny operačný program
 • Dátum vyhlásenia: 29.03.2019
 • Dátum uzavretia: Riadiaci orgán (RO) pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu podľa územnej príslušnosti alebo na základe rozhodnutia RO.
 • Kód: IROP-PO1-SC11-2019-44

Mikropôžičky pre MSP (úver 2 500 € - 50 000 €, splatnosť 6 mesiacov - 4 roky, úroková sadzba 1,19 % – 9,03 %)

 • Zdroj: Slovak Business Agency
 • Dátum vyhlásenia: 01.01.2019
 • Dátum uzavretia: Bez ohraničenia
 • Kód:

Dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizáciu schválených dokumentov starostlivosti

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 31.12.2018
 • Dátum uzavretia: V prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu
 • Kód: OPKZP-PO1-SC131-2018-49

Udržateľná doprava, (PDF, 645 kB)

 • Zdroj: Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
 • Dátum vyhlásenia: 09.12.2016
 • Dátum uzavretia: 03.05.2028
 • Kód: INTERREG V-A SK-AT/2016/03

Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 31.10.2016
 • Dátum uzavretia: SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO3-SC313-2017-31