Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Financovanie výzvy

Vyhľadávanie

Subjekt
Kategória
Podkategória

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 14.03.2017
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO2-SC211-2017-21

preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 24.02.2017
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO2-SC211-2017-18

Zabezpečenie spojitosti vodných tokov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 24.02.2017
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC123-2017-17

Udržateľná doprava

 • Zdroj: Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
 • Dátum vyhlásenia: 09.12.2016
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania finančnej alokácie.
 • Kód: INTERREG V-A SK-AT/2016/03

Zachovanie a ochrana životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov

 • Zdroj: Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
 • Dátum vyhlásenia: 09.12.2016
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania finančnej alokácie.
 • Kód: INTERREG V-A SK-AT/2016/02

Príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 31.10.2016
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu.
 • Kód: